ספריית חב"ד ליובאוויטש

צו

קט

חזה התנופה ושוק התרומה. פי' כי לכך נקרא חזה משום שהראיה שהוא חכמה נמשך עד החזה, ומשם הוי ירכין, רק שהחזה הוא דבר חיצוני לכך הוא תרגום של ראיה. ובאמת כל האיברים שייכים לדיבור, ופעמים הידים מראין דבר כמו קורץ בעיניו ומראה באצבעותיו וכו', אבל השוקיים הם השייכים לעובדא, שצריך להרים רגליו לילך. לכן אמר חזה התנופה, כלומר תנ"ו פ"ה, כמ"ש שמהמחשבה בא הדיבור, אבא יסד ברתא. וזהו נקרא אש שחורה על גבי אש לבנה, ועל [ידי] זה בא הדיבור.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, ב (סי' רסא).

חזה התנופה ושוק התרומה – צו ז, לד. שהראיה שהוא חכמה – ע"ח ש"ד פ"א. קורץ בעיניו ומראה באצבעותיו – משלי ו, יג. ראה יומא יט ב ופרש"י שם. שמהמחשבה בא הדיבור – ראה זח"א קמה סע"א. אבא יסד ברתא – זח"ג רנו סע"ב. שם רמח, א. אש שחורה ע"ג אש לבנה – ירושלמי שקלים פ"ו ה"א.

-----  הערות וציונים  -----

הובא בלקו"ת לאדה"ז פ' מטות פה סע"ב בשם הרה"מ. ובאוה"ת להצ"צ אסתר ע' ב'תכח עם הגהות.

שמהמחשבה בא הדבור – ראה סי' כד ד"ה והנה.