ספריית חב"ד ליובאוויטש

אחרי

קי

ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כי הכלל הוא בכל המצות מעשיות הענין בהם הוא כך. דרך משל ציצית כשהם חוטין אין בהם חיות, ר"ל הקדושה העליונה, רק ענין המצוה שכשהוא עושה הוא מקשר כל המדריגות עד העשיה, דהיינו המחשבה והדיבור והעובדא מתקשרים זה עם זה ושורה על הציצית כל ההלכות ציצית וכל הפרשיות ציצית שבתורה. ועל דרך זה בכל המצות. וזהו ושמרתם את חקותי, הוא לשון חקיקה, היינו אותיות המחשבה הם נחקקין במוח, אשר יעשה אותם (בעשיית) [בעשיה], וחי בהם, ר"ל [עי"ז נמשך] החיות העליונות בהם, וד"ל.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' רכז (רלט).

ושמרתם את חקותי גו' – אחרי יח, ה.

-----  הערות וציונים  -----

הובא עם הגהות באוה"ת להצ"צ ויקרא ע' ק.

הכלל הוא בכל המצות מעשיות כו' – ראה ריש סי' רמה.

וחי בהם ר"ל עי"ז נמשך החיות כו' – ראה לקוטי שיחות ח"א ע' 152.