קדושים

קיב

במדרש קדושים תהיו, יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני קדושתי למעלה מקדושתכם. פי' ע"פ דאיתא בגמרא ישנו עם אחד, חד אמר ישנים מן המצות, וחד אמר אלהיהם של אלו ישן הוא. ונ"ל על דרך משל, אדם שיש לו בן, כל זמן שהוא בקטנות, פי' המוחין שלו (הוא) [הם] בקטנות שיש לו שכל רק לדברים קטנים, יש לו להאב רק תענוג מעט ממנו. וכשיגדל ויש לו מוחין דגדלות, אז יש לו [לאב] יותר תענוג גדול ממנו. ואם כשיגדל נסתלק ממנו המוחין דגדלות עד שבא לקטנות, על דרך זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין וכו', וכאשר אביו רואה זה, אז מסתלק ממנו התענוג מעט מעט. וזהו ישנו עם אחד, ישינים מן המצות, פי' הסתלקות המוחין והשכל, אז גם אלהיהם של אלו ישן הוא, ר"ל כי אז הוא הסתלקות התענוג אב למעלה. וזהו פי' שקדושתו למעלה, על דרך ישראל מפרנסין וכו', ונקרא קדוש, הכל הוא מקדושתכם, שהם המביאים לו תענוג והקדושה, דוגמת משל האב מהבן.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יז, ד (סי' רכח). אוה"א לט, ב.

במדרש קדושים תהיו כו' – ויק"ר כד, ט. קדושים תהיו כי גו' – קדושים יט, ב. דאיתא בגמרא ישנו כו' – מגילה יג, ב. אסתר רבה ז, יב. ישנו עם אחד – אסתר ג, ח. זקני ע"ה כו' – קנים פ"א מ"ו. ישראל מפרנסין כו' – זח"ג ז, ב.

-----  הערות וציונים  -----

על דרך משל כו' – ראה סי' רמ.

שקדושתו למעלה על דרך ישראל מפרנסין כו' – ראה סי' כד ד"ה אך עכ"ז. לא ד"ה נמצא. מג. מד ד"ה והנה כל. ס ד"ה ואפשר. וראה מאור ושמש פ' קדושים ד"ה א"י קדושים, שמעתי בימי נעורי פירוש בשם הרב המפורסם מורנו הרב בער מראווני זצק"ל קדושתי למעלה ר"ל הקדושה של הקב"ה למעלה הוא מקדושתכם, ר"ל שבני ישראל גורמים למעלה קדושה בכ"י ע"י מעשיהם הטובים, וזה קדושתי למעלה מקדושתכם שאתם מקדשים עצמיכם למטה, כך שמעתי ודפח"ח (וממשיך שם בביאור הדברים).