ספריית חב"ד ליובאוויטש

אמור

קיט

אמור אל הכהנים בני אהרן וגו'. פי' אמור אל הכהנים, למוכיחים את העולם [נ"א: את העם] שהם דבקים במדת החסד המשפיע. שגם הם משפיעים, שמחזירים את העולם למוטב. לכן נקראו בני אהרן מדת החסד. אמור אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, פי' בשעה שעומד להוכיח את העולם לא יהיה לו גדלות ואיזה פניה בזה, כי [בזה] הוא מאבד ומטמא נשמתו. וז"ש לנפש, ר"ל יהא זריז וזהיר שלא יטמא ויאבד את נפשו, בעמיו, בשעה שהוא עומד בתוך עמיו ומוכיח אותם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' כג (כז). אוה"א מח, א.

אמור אל הכהנים גו' – אמור כא, א. הכהנים . . דבקים במדת החסד המשפיע – זח"ג קמה, ב. שם קמו רע"א. לנפש לא יטמא בעמיו – אמור כא, א.

-----  הערות וציונים  -----

הובא בהרחבת הביאור בנועם מגדים פ' אמור ד"ה והנה משמיה דבוצ"ק מוהרד"ב ז"ל. להעיר מכש"ט סי' קלא.