ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכא

בסוכות תשבו שבעת ימים. לפי הפשט היה צריך לכתוב בהיפך, שבעת ימים תשבו בסוכות. אך כך פירושו, אתם בני אדם תראו שבסוכות תשבו אתם במעשיכם, כי הז' ימים עליונים היינו הז' אושפיזין עילאין [נ"א: במעשיכם, השבעת ימים העליונים, דהיינו הז' אושפיזין עילאין כידוע].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לא, ג (סי' רמח). אוה"א עה, ב.

בסוכות תשבו גו' – אמור כג, מב. הז' ימים עליונים היינו כו' – זח"ב רעו סע"א ואילך. זח"ג קג, ב ואילך.

-----  הערות וציונים  -----

ז' ימים עליונים כו' – להעיר מזח"א רמז רע"א.