קכה

ונתנה הארץ יבולה, לשון יוב"ל, עלמא דחירות. וכתיב יבולה, לשון נוקבא, כי הם נפלו לעלמא דנוקבא. ובסוד יבום מעלה אותם מארצם יבול"ה, וזהו כשיורד הוא בנוקבא, וכשנתתקן בא לעלמא דחירות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ונתנה הארץ יבולה – בחקותי כו, ד. יוב"ל עלמא דחירות – זח"א צה, ב. זח"ב קפג, א.

-----  הערות וציונים  -----

יבולה לשון יובל כו' – להעיר מנועם אלימלך ר"פ בחוקותי ד"ה א"י אם.