קכו

והפריתי אתכם. והכהנים הלוים, שכל המלכות הם בבחינת דין לגבי ירידה, אך גודל האהבה או רחמנות מביא שיצטרך לצמצם ולהתפשט בעולם הזה. וידבר ה' בהר סיני, שיש עולם שנה נפש. העולם הם האותיות הנקרא בתים, ושנה הוא הזמן. ובאמת הנפש יכול להשתמש בבית מה שירצה. ולכך כתיב אחרי' אחרי רבים להטות, ור' יהושע אומר אין משגיחין, שהם משמשיןקו באותיות התורה כפי מה שירצה. וכלל כל טוב שבא לעולם צריך להיות עולם שנה נפש. ובעת מתן תורה היה משה נפש. והזמן היה ב' אלפים תורה וכו', היה ע"ד משה, ומשה מפתחא דכליל שית כולהון ונישלם ממספר השם. והעולם שוכן מרום, בעולם הר סיני. וזהו וידבר ה' בהר סיני אל משה, דהיינו הכנה בעולם שנה נפש. והכל מביא אהבה, על דרך משל האב מביא שכלו הגדול לשכל קטן של בנו, ומביא גדלות לקטנות. וזהו ופניתי אליכם והפריתי אתכם וגו'. וזהו מים קרים על נפש עיפה, כי משה הוסיף יום א' מדעתו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

והפריתי אתכם – בחקותי כו, ט. והכהנים הלוים – יחזקאל מד, טו. והכהנים הלוים . . האהבה כו' לצמצם – ראה זח"ג מח סע"ב. המלכות הם בבחי' דין – זח"ג קיג, ב. שם קמח, א. שיש עולם שנה נפש – ס"י פ"ג מ"ה כו'. האותיות הנקרא בתים – ס"י פ"ד מי"ב. אחרי רבים להטות – משפטים כג, ב. ור"י אומר אין משגיחין – ברכות נב, א. ב"מ נט, ב. ב' אלפים תורה – סנהדרין צז, א. מפתחא דכליל שית – זח"ב קעז רע"א. ופניתי אליכם גו' – בחקותי כו, ט. מים קרים גו' – משלי כה, כה. משה הוסיף כו' – שבת פז, א.

-----  שולי הגליון  -----

קו) אולי צ"ל משתמשים.

-----  הערות וציונים  -----

וידבר ה' בהר סיני – מהמשך הדברים נראה דקאי על ענין מ"ת בהר סיני, ולא פירוש הפסוק.

והכהנים הלוים כו' – ראה סי' סט.

ולכך כתיב אחריו – ר"ל בפ' משפטים שהוא אחרי פ' יתרו (פ' מ"ת).

אחרי רבים להטות ור' יהושע כו' – ראה סי' רנח ד"ה אבל ובהערות שם.

עולם שנה נפש – ראה סי' תנו.