ספריית חב"ד ליובאוויטש

נשא

קכח

נזר אלקיו על ראשו. אף על פי שהכתר הוא למעלה מראש המלך, ובהקדוש ברוך הוא לא שייך זה שהוא ית' אין סוף. אך [הענין הוא] כי בהירתו אין יכולים כל העולמות לסובלו. וא"ל הוא לשון כח, וזה [לשון אלהים, הוא] הכח שבהעולמות, והבהירות שלמעלה מן העולמות הוא נקרא נז"ר. ומי שפירש את עצמו מתאוות העולם הזה הוא בא למעלה מן העולמות, לכך נקרא נזר אלקיו, שהוא למעלה מהכח שבהעולמות, שהוא אור הגנוז שראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם [כדאי, ר"ל שאין העולם] יכולים לסבול, עמד וגנזו. [דקשה] והא אין דרכו של הקדוש ברוך הוא לפרוע לרשעים קודם שחטאו. אך הפירוש הוא ע"ד [מה שאמרו] שאמרתי לעולמי די. פי' כי אור א"ס [ית' הוא] תמיד מתפשט, לכך אמר לעולמו די שיהיה כמו כלי שמקבל משקה ואינו מניח להתפשט, כך העולם אינו מניחו כביכול להתפשט יותר. וזהו אין העולם כדא"י, שאין בהם ד"י לקבל האור כזה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' עב (פד). אוה"א י, ב.

נזר אלקיו על ראשו – נשא ו, ז. שהכתר הוא למעלה מראש המלך – ראה פרדס רמונים שכ"ג פי"ג ערך מוח. וא"ל הוא לשון כח – טור או"ח סי' ה. פרדס רמונים ש"ד פ"י. ראה יבמות כא, א. זח"ג קלב, א ושם רטו, ב. וזה לשון אלקים – ראה טור או"ח סי' ה. אור הגנוז שראה הקב"ה כו' – חגיגה יב, א. אין דרכו של הקב"ה כו' – ירושלמי ר"ה פ"א ה"ג. ר"ה טז, ב. שאמרתי לעולמי די – חגיגה יב, א.

-----  הערות וציונים  -----

מי שפירש א"ע מתאוות העולם כו' – ראה סי' שפז-ג. ורג"כ סי' נג.

כי אור א"ס ית' הוא וכו' – ראה סי' קעט-ב ד"ה וידוע.