קלה

ויתנבאו במחנה. מה היה נבואתם, משה מת יהושע מכניס לארץ. וקשה מנלן. ויש לומר כי הוה ליה ליכתוב ותקרא שמו משה כי ממים משיתהו, ולא ליכתוב כי מ"ן ה"מים, ויתירה נ' של מ"ן וה' של המים. אך לא רצתה לומר כך, כי ר"ת ממי"ם הוא מש"ה מ"ת י"הושע מ"כניס. וזהו ויתנבאו במחנה, ר"ל כשנמחוק נ"ה. דהיינו הנ' פשוטה של מ"ן וה' של ה"מים, ממילא ישאר ממי"ם, והוא ר"ת משה מת יהושע מכניס. (זה המאמר אינו ממורינו זלה"ה).


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

ויתנבאו במחנה – בהעלותך יא, כו. מה כו' משה מת כו' – סנהדרין יז, א. ותקרא גו' כי מן המים גו' – שמות ב, י.