ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלח

קלח

למה שלח משה מרגלים לתור את הארץ, הלא אמר לו הקב"ה אני נותן להם מקום לטעות. [אך] שהיה רוצה להביא אותם בנסיון. כי משה היה רוצה לעבור לארץ ישראל, והיה רוצה להעלות כדי שיוכל לבוא לארץ ישראל. כי משה היה בבחינת הדעת, ואוירא דארץ ישראל מחכים, והיה הדעת מגולה שם ביותר, ואינם יכולים [נ"א: ואינו יכול] לסבלו, והיה רוצה לעלות במדריגה יותר גבוה. לפיכך היה רוצה להביאם בנסיון.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י לב, ב (סי' רסג). אוה"א פג, ב.

אמר לו הקב"ה כו' – פרש"י שלח יג, ב. ראה תנחומא שלח ה. משה היה בבחי' הדעת – זח"ב רכא, א. ע"ח של"ב פ"א. ואוירא דא"י מחכים – ב"ב קנח, ב.

-----  הערות וציונים  -----

משה היה בבחינת הדעת – ראה ע"ח שער הכללים פ"י. שער הפסוקים פ' שמות ד"ה ויקם דמשה בחי' הדעת עצמו דז"א, ושם משה היה שרש הדעת עצמו בבחי' הטוב של הקדושה וענפיו הם בני ישראל שיוצאים ממצרים הנקראים דור דעה, ע"כ. והא דמבואר בכ"מ בינה איהי משה, ראה זח"ג רכג, ב א"ה בינה דרגא דילך ואמאי אוקמוהי ונתן ההוד למשה וכו'. ובשער הפסוקים פ' עקב ד"ה ויאמר ה' אלי, משה מסוד הדעת ומסוד הבינה כנודע וביאורו הוא כי הנה יסוד דבינה הוא דעת דזעיר שהוא המוח האמצעי . . וסימן בי"ד משה בינה יסוד דעת. וכן בלקו"ת ושעה"פ פ' בלק, ועוד. וראה כש"ט סי' שע. ולקמן סי' קמב.

והיה רוצה לעלות כו' – להעיר ממג"ע פ' ואתחנן אופן א, ט, נג ועוד.