ספריית חב"ד ליובאוויטש

שלח

קלט

מקושש לשם שמים נתכוון. [פי'] כמו שכתוב בזוהר מענין זה, (הוא) [דהיינו] אל ב' מדות מלכות ותפארת הנקראים שם שמים. ועיין בזוהר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ד (סי' עט). אוה"א צו, ב.

מקושש לש"ש נתכוון – מדרש הובא בתוספות ב"ב קיט, ב ד"ה אפילו. ראה תיב"ע שלח טו, לב. כמו שכתוב בזוהר מענין זה – זח"ג קנז, א. מלכות . . שֵׁם – זח"ג ערה סע"ב. תקו"ז תמ"ט פה סע"ב. ותפארת . . שמים – זח"א לא סע"א. זח"ב קעה, ב. ועיין בזוהר – זח"ג קנז, א. זח"א רמו רע"א.

-----  הערות וציונים  -----

ועיין בזוהר – עיין בפי' אוה"ח לזח"א קנז, א, ובהגהות מוהרח"ו לזח"ג קעו, א אות ו.