ספריית חב"ד ליובאוויטש

חקת

קמב

איתא בזוהר אלמלא לא הכה משה את הסלע אלא [היה] מדבר אליו לא היה שכחה. וטעם לזה הוא, כי כלל הוא שמשה רבינו ע"ה כל הניסים שנעשו על ידו לא היו רק ע"י הדיבור, ולא היה שייך לעובדין כידוע [נ"א: ולא על ידי עובדא]. [וזהו] הרם את מטך, ובזה לבד נכנע הים, לאפוקי יהושע. כי נודע שמשה רבינו ע"ה היה מבחי' הדעת ונמשך אל הדיבור, וגם דורו היה דור דעה, ועל שם זה נקרא דור המדב"ר, לשון דיבור הנמשך מן הדעת, וקיבלו את התורה בדיבור. ואיתא בגמרא שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת, ובא הילל ולמד להם שפסח דוחה את השבת ואמר להם עצלות שבכם שלא שמשתם שמעיה ואבטליון היא גרמה לכם השכחה. והטעם לזה, כי השכחה באה [מחמת] הנפילה שנפלו הניצוצין מבחי' הדעת. וע"כ אמר אלו שמשתם וכו', שהם היו גרים, דהיינו (י') ניצוצות קדושות שהיו בנפילה והוקמו והורמו, כי בוודאי לא (לכל) [לכם] היה שכחה, דהיינו בחי' נפילה כנזכר. והנה אף ע"פ ששכחוקטז אח"כ הבאת סכין בשבת וכו' כדאיתא התם, אף על פי כן כשראה מעשה נזכר הלכה כדאיתא התם, דהיינו שלא נתגלה [נ"א: שלא היתה הנפילה] רקקיז מבחי' הדיבור הנמשך מהדעת ונשארה בעובדא.

והנה כאשר תמו דור הראשון של דור המדבר, דהיינו דור דעה, ובא דור אחר, ראה משה רבינו ע"ה שבחינתם הוא עובדא דוקא, שהם באים לרשת את הארץ כנודע, ועל כן הכה את הסלע. ובאמת אמר לו הקב"ה כי אדרבא, היה צריך להקים ולהרים דור הב' הזה, על שם אביהם יקראו בנחלתם דהיינו דור המדבר, ובדיבור לבד היה יוצא מים, ובזה היו גם הם מבחי' דור דעה. ומזה נמשך שכחה, דהיינו מהדיבור אל העובדאקיח. ויפה אמרו בזוהר שאלו לא הכה משה את הסלע לא היה שכחה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קיט (קכט). אוה"א נג, א.

איתא בזוהר אלמלא כו' – תקו"ז תכ"א מד, א. הרם את מטך – בשלח יד, טז. לאפוקי יהושע – ראה לקמן סי' קמט. שמשה רבינו ע"ה היה מבחי' הדעת – זח"ב רכא, א. דור דעה כו' – ע"ח שער הכללים פי"א. שם של"ב פ"א. שכחו ולא ידעו כו' – פסחים סו, א. שהם היו גרים – רמב"ם בהקדמה למשנה תורה, ובפירושו לעדיות פ"א מ"ג ושם פ"ה מ"ו. ראה גיטין נז, ב. סנהדרין צו, ב. תנחומא ויקהל ח. וראה יומא עא רע"ב וברש"י ד"ה ייתון. כדאיתא התם – פסחים סו, א. אמרו בזוהר שאלו כו' – ראה תקו"ז תכ"א מד, א.

-----  שולי הגליון  -----

קטז) ע"פ הגמרא קאי אהלל דאמר להן הלכה זו שמעתי ושכחתי, עיי"ש. ואולי צ"ל ששכח.

קיז) באוה"ת להצ"צ פ' ואתחנן ע' רעז כתב: נראה תיבת רק הוא ט"ס וצ"ל שלא נתגלה מבחי' הדיבור כו' כ"א מהעובדא.

קיח) כלומר נפילה מהדיבור אל העובדא.

-----  הערות וציונים  -----

שמשה רבינו . . ע"י הדבור כו' לאפוקי יהושע – ראה סי' קמט.

שמשה רבינו ע"ה היה מבחי' הדעת – ראה סי' קלח ובהערות שם.

דורו היה דור דעה – ראה ע"ח שער הכללים פי"א. שם של"ב פ"א. וראה בהערות לסי' קלח וש"נ.

שאלו לא הכה משה כו' – ראה מג"ע פ' חקת ד"ה ויסעו. ושם שלהי ד"ה במדרש, ובד"ה וממתנה.