ספריית חב"ד ליובאוויטש

בלק

קמד

וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ודרשו רז"ל ראה פתחיהן שאינם מכוונים זה כנגד זה, אמר ראוים אלו שתשרה עליהם שכינה. הוא רמז לכמה תלמידי חכמים שיושבים במסיבה אחת, וכל אחד אומר דרוש על איזה פסוק או על איזה מימרא דהש"ס. זה אומר כך פירושו, וזה אומר כך פירושו. ואם ח"ו מתכוונים לקנטר, לאמר פירוש שלי יותר טוב מפירושי האחרים, בוודאי אוי להם ולנפשם, מוטב שתהפוך שלייתם על פניהם. אבל אם כל אחד מתכוון רק להגדיל תורה ולהאדירה, אז אשרי להם ולנשמתם. וזהו ראה שאין פתחיה"ן, ר"ל פיהם, כי הפה נקרא פת"ח כמו שמור פתח"י פיך, וראה שאין פתחיהן של כל א' וא' מכוונין זה כנגד זה, ר"ל שאין כוונתם להיות מתנגדים זה לזה, רק כל א' אומר דרוש ופירוש שלו לשם שמים, אמר ראוים אלו שתשרה עליהם שכינה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' ריט (רלד)

וירא את ישראל גו' – בלק כד, ב. ראה פתחיהן כו' – ב"ב ס, א. מוטב שתהפוך כו' – ע"פ ירושלמי ברכות פ"א ה"ב. שמ"ר מ, א וש"נ. שמור פתח"י פיך – מיכה ז, ה. לשם שמים – ראה ברכות יז, א ופרש"י שם.

-----  הערות וציונים  -----

הובא בס' אורח לחיים פ' תרומה ד"ה ועשית שנים כרובים (ושם ע"פ מש"כ במקבילו במדל"י) ובסוף ס' דודאים בשדה, ושם: שמעתי בשם הבעש"ט.