ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמה

מה טובו אוהליך יעקב וגו'. אה"ל נקרא דירת עראי, משכ"ן נקרא דירת קבע. (אחר יודע) [דהנה ידוע] כח הפועל שבנפעל, ר"ל שהם ב' בחינות כח הפועל וכח הנפעל (אףקכו על פי שהוא אחדות פשוט), על דרך איהו ממלא כל עלמין ר"ל כח הפועל שבנפעל, וסובב כל עלמין ר"ל הפועל בעצמו. ובדרך [כללות] נקראים גם כן חומר וצורה, כי הנה כחומר ביד היוצר כן גם כאןקכז, והא' נקרא ישרא"ל, לשון שררות, [כי הוא אותיות] ל"י רא"ש, והב' נקרא יעק"ב, י' עק"ב. ואמרו רז"ל אין לך עשב שאין לו מזל וכו'. וכן לכל דבר שבהתגלות יש לו שורש למעלה. הנה לכח הפועל והנפעל שבהתגלות יש ע"כ שורש למעלה, והוא ענין נקודה בהיכליה. (ונ"לקכח ששמעתי שכח הפועל שבהתגלות נקרא יעקב, ושרשו למעלה נקרא ישראל, וצ"ע.) והנה כל שעשועים וחשקם ושלימותם הוא כשבאים אל שורשם, כמו שאנו רואים שחשק ושעשועי התינוק [הוא] כשבא אל אמו, כי גם חשק ושעשוע [כח] הפועל לבוא אל שורשו, וזהו תכלית שלימותו. ומכל שכן (שאז גם) [שאם] הנפעל היה לו עליה אל שורשו אזי היה שלימותו יותר גדול. וזה לא יפלא שהנפעל יהיה [נ"א: שיבא הנפעל ויהיה] לו עליה לשורשו, כי הרי גם בגשמיות מצינו כן, כי החטה כשזורעין אותה יצמח ממנה כמה חטים, וקודם שזרעוהו (חסר).


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קסג (קעא). אוה"א סב, ב.

מה טובו אוהליך גו' – בלק כד, ה. איהו ממלא כו' וסובב כו' – זח"ג רכה, א. הנה כחומר גו' – ירמיה יח, ו. ישרא"ל . . ל"י רא"ש – שער הפסוקים פ' ויצא ד"ה ויאהב יעקב. שם פ' וישלח ד"ה ויאמר לו יעקב. פע"ח שער הלולב ספ"א. יעק"ב י' עק"ב – ע"ח ש"ג פ"ב. אין לך עשב כו' – בר"ר י, ו. נקודה בהיכליה – זח"א טו סע"א ואילך. תקו"ז יב, ב.

-----  שולי הגליון  -----

קכו) במדל"י יש סוגר פותח אבל לא הסגירה. באוה"א אין סוגריים.

קכז) ע"פ סוף הפסוק, כן אתם בידי בית ישראל.

קכח) במדל"י רק סוגר הסגירה. באוה"א אין סוגריים.

-----  הערות וציונים  -----

שהוא אחדות פשוט – ראה סי' ר ד"ה והנה כשעלה.

ממכ"ע ר"ל כח הפועל שבנפעל – ראה סי' תלה ד"ה כשעלה.

ישראל . . יעקב – ראה סי' לח, ס, קמז, תסד.