ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמו

או יאמר מה טובו אהליך יעקב. פי' כי אה"ל הם אותיות לא"ה. ואין שבירה אלא באותיות, אבל לא במחשבה, רק במחשבה שצריך לאותיות. פי'קכט כי כל מוצא קודם שמנענע אותו צריך להיות תחילה במחשבה, והוא בהעלם מאוד, כי אין יכולים לדבר רק האותיות שהיו תחילה במחשבה. ואנו רואים שהוא מדבר זה, ומחשבתו מדבר [נ"א: במקום] אחר, רק מחשבתו של כל מוצא הוא בהעלם מאוד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מד, ב. כי כל כו': לקו"י יז, ג (סי' רכא).

מה טובו גו' – בלק כד, ה. אה"ל הם אותיות לא"ה – מאו"א מערכת א' סעיף מד.

-----  שולי הגליון  -----

קכט) מכאן ואילך בלקו"י, ושם בשנויים: דע כלל גדול, כי כל דיבור קודם שמנענעים אותו מה' מוצאות הפה צריך להיות תחילה במחשבה שלו, והוא בהעלם גדול מאד. כי אין יכולים לדבר רק מהאותיות שהיו תחילה במחשבתו, כי גם כל מה שאדם מחשב במחשבה הוא על ידי צירופי אותיות.

-----  הערות וציונים  -----

ואין שבירה כו' – ראה סי' ת.

אין יכולים לדבר רק כו' – ראה סי' רג ד"ה ויש לומר, וסי' ת.

מחשבתו של כל מוצא הוא בהעלם מאד – ראה סוף סי' כב.