ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמח

ומחץ פאתי מואב וגו'. הנה הפאה הוא התקשרות, שהם המחברים ב' הדברים, דהיינו שערין קשישין עם שערין רכיכין, ועי"כ נמשך מזה לזה בהדרגה. כי נודע שאלולי ההדרגה בכל המדריגות אז לא יכול המקבל לקבל. וזהו מ"ש כאן לעתיד לבא כשיזדככו העולמות ויוכלו לקבל רוב שפע, ואז לא יהיה צריך להדרגה, אז ומח"ץ, לשון יח"ץ, שהוא לשון חלוקה ובקיעה. פאתי מואב, דהיינו שיבקע הדרגת ההמשכה היוצאת מאב ומצומצמת השפע. שלא ישפע בלתי הדרגה בכדי שיוכלו לקבלו, אבל כשיזדכך המקבל אז אין צריך להדרגה, אז יבקע ויחלק ההדרגה ויומשך בלתי הדרגה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קלח (סוף סי' קמו). אוה"א נט, ב.

ומחץ פאתי מואב – בלק כד, יז. שהם המחברים כו' – ראה ע"ח שי"ג פי"א. יח"ץ – ע"פ וישלח לב, ח.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באוה"ת להצ"צ פ' יתרו ע' א'ו בתוס' הגהות.

הפאה הוא התקשרות כו' – ראה סי' תלט ד"ה לעולם.

שאלולי ההדרגה כו' – ראה המובא בשוה"ג בריש סי' קמג ממדל"י.