ספריית חב"ד ליובאוויטש

פנחס

קמט

ונתתה מהודך עליו. ודרשו רז"ל מהודך ולא כל הודך, מכאן אמרו פני משה כפני חמה וכו'. משה זכה לבינה, והוא בעלמא דדכורא, בעלה דמטרוניתא. לכן מלאה לבו [לדבר] כמו (בעולם הבא) [בעל הבית] לומר למה הרעותה, לפי שמדריגתו היה למעלה מהדיבור, והוא מדריגת שמש שיש לו אור [משלו]. וע"כ כל הניסים שנעשו על ידו לא הוצרך (לעבודה) [לעובדא] כלל. ולכן בעובדא דעמלק ציוה ליהושע, שגם בבקיעת הירדן הוצרך לעובדא להביא תחלה הכהנים נושאי הארון ובתוכו ב' לוחות (הנק') [הנתנים] ע"י משה. וזהו כמו הלבנה המקבלת מן השמש בהירות (לבן, והיה) [לכן היה] צריך לקבל מהוד, כי המלכות נבנית מהוד, בשביל הודאות [נ"א: ההודאה] שאומרים עליו שהוא חכם ונבון הוא ראוי למלוכה, על דרך הפסוק ויתן עליו הוד מלכות. וניצוחקלא הוא בא מחמת בריאות שבריא יותר, הוא מנצח, וזה בא ממדת יעקב. וזה באה ממדת גבורה. וזהו ונתת מהודך עליו שהיא מדת מלכות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קכח (קלז). אוה"א נה, א.

ונתתה מהודך עליו – פנחס כז, כ. מהודך ולא כל הודך – ב"ב עה, א. פני משה כפני חמה כו' – שם. משה זכה לבינה – זח"ג רכג, א. והוא בעלמא דדכורא – זח"ג קסא, ב. בעלה דמטרוניתא – זח"א כא, ב. למה הרעותה – שמות ה, כב. והוא מדריגת שמש שיש לו אור – זח"ג רס, ב. שם רפ, א. ציוה ליהושע – בשלח יז, ט. בבקיעת הירדן כו' – יהושע ג. הלבנה המקבלת כו' – זח"א רלו, ב. זח"ב רטו, א. ויתן עליו הוד מלכות – דה"א כט, כה.

-----  שולי הגליון  -----

קלא) וניצוח . . . גבורה אינו במדל"י.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קמב.

והוא בעלמא דדכורא – ראה זח"א כח, א.