ספריית חב"ד ליובאוויטש

פנחס

קנ

עולת תמיד העשויה בהר סיני. כתיב עולת חודש בחדשו מלבד עולת התמיד, כי בכל חודש יש צירוף אחר, ולפי הצירוף עליות הקרבנות בפרטות, מלבד התמיד שהוא ענין (כללות) [כוללת] כולם דרך כלל. ואיתא בספר יצירה המליך אות ו' בהרהור, וצר שור בעולם, ואייר בשנה, וכוליא ימין בנפש. ונודע כי כליות יועצות, ונודע פעולתן בגשמיות לבשל הזרע שיהיה יורה כחץ, וכנגדן ברוחניות ליעץ איך יהיה ענין המחשבה, ועל ידי זה נמשכת המחשבה כהוגן. לכן נקרא ווי העמודים, ו' לשון המשכה, וזהו בחי' נצח הוד בחכמה, וכן במדות נצח הוד שלמטה להמשיך המחשבה לידי דיבור. כן במעשה באדם טיפת זרע בחי' המוח. וענין צירוף האותיות הוא דרך פרטיות כשבאו לידי גילוי במחשבה, אבל כשעדיין בחי' חכמה הם דרך כללות ולא בבחי' גילוי האותיות, ולא [נ"א: כי לא] ניכר הצירוף שם והכל א'. ולכן יש כח ביד החכמים לעבר השנים וחדשים. וב' בחי' הנז' הם הכל מלמעלה למטה, וכן היא בבחי' ממטה למעלה ע"י [עליות] הקרבנות של כללות תמיד ושל ראש חדש. והנה בתורה יש ג"כ בפרטות תרי"ג מצות, ובדרך כלל עשרת הדברות, וכולם נאמרו בדיבור אחד שהוא אנכי. וזהו עולת תמיד העשויה בהר סיני.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קנח (קסו). אוה"א ס, ב.

עולת תמיד גו' – פנחס כח, ו. עולת חדש בחדשו גו' – פנחס כח, יד-טו. בכל חודש יש צירוף אחר כו' – פרדס רמונים ש"א פי"ד ואילך. וראה שם שכ"ג פ"א ערך אב לשון ענף. פע"ח שער ר"ח פ"ג ד"ה להרח"ו ז"ל. המליך אות ו' כו' – ס"י פ"ה מ"ב. ראה פרדס רמונים שכ"א פט"ז. כליות יועצות – ברכות סא, א. לבשל הזרע כו' – זח"ג רצו, א. ראה פרדס רמונים ש"ח פכ"ד. מבו"ש ש"ג ח"ב פ"ז. ווי העמודים – תרומה כז, י. כח ביד החכמים כו' – ראה נדרים עח, ב. ר"ה כה, א. תרי"ג מצות ודרך כלל עשרת הדברות – זח"ב צ, ב. שם צג סע"ב וקנו, ב. ראה פרש"י משפטים כד, יב. וכולם נאמרו בדיבור אחד – מכילתא יתרו מס' דבחדש ספ"ד. תקו"ז תכ"ב סג סע"ב. ס' הבהיר סי' מח. שהוא אנכי – זח"ב פה, ב.

-----  הערות וציונים  -----

הובא באוה"ת להצ"צ פ' פנחס ע' א'קטז עם הגהות הצ"צ, עיי"ש. ובתחילתו כתב שם: וז"ל האו"ת מהמגיד נ"ע, וי"א שהוא מכי"ק אאזמו"ר [אדה"ז] נ"ע ואינו ברור.

כליות יועצות כו' – ראה תניא, אגה"ק סי' טו (קכב, ב).

טיפת זרע בחי' המוח – ראה שער מאמרי רשב"י, פ' משפטים ד"ה שם דף קג ע"ב.

וענין צירוף האותיות כו' – ראה סי' קעז-ב ד"ה והנה עשה.