ספריית חב"ד ליובאוויטש

דברים

קנג

אלה הדברים אשר דבר משה וגו'. כי המחשבה אינה מושגת רק לאדם עצמו שהוא יודע בדעת מה שהוא מחשב, וממחשבה יצא לקול, וממנה לה' מוצאות [הפה]. וזהו אל"ה, [ר"ל א'] אלף בינה, ונמשך לג' קוים וזהו ל' מאלה, ומשם לה' מוצאות וזהו ה' מאלהקלז.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קח (קיט). אוה"א מט, א.

אלה הדברים גו' – דברים א, א. אלף בינה – שבת קד, א.

-----  שולי הגליון  -----

קלז) במקבילות: (חסר כאן).

-----  הערות וציונים  -----

המחשבה אינה מושגת רק לאדם עצמו – ראה סי' יג ד"ה הנה. ובהערות שם.

וזהו אל"ה – ראה סי' לג, ורעז-א ד"ה ודע.

לג' קווים וזה ל' – ראה סי' רעז-א ד"ה ודע. סוף סי' תכד ד"ה ובזה. וסי' תמה.