קנח-ב

[אש אוכלה הוא. ר"ל שיש בעבודת הבורא ב"ה לעבוד אותו בכל כחו ובהתלהבות, והחשק שיש לעבודה זהו הנחת רוח שיש להקב"ה מהעבודה. ואין להרים קול בתפלתו, רק בכל כחו וחשקו. וזהו כי אש אוכלה הוא, ר"ל] ההתלהבות שהוא מכח האש אוכלה הוא, כלומר שהוא נחת רוח לפניו ית', שהוא לשון אכילה. וזהו אשה ריח ניחוח לה', פי' האש הוא הוא נחת רוח לפני ה' כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שמועה טובה נז, א. כתבי קודש כב, ד. אוה"א לז, ב.

אש אוכלה הוא – ואתחנן ד, כד. אשה ריח ניחוח לה' – ויקרא א, ט. ועוד. נחת רוח לפני – ע"פ תו"כ לויקרא א, ט. ספרי פנחס פי' קמג.

-----  הערות וציונים  -----

באו"ת עירוב פרשיות וצ"ל ב' סימנים נפרדים.

ההתלהבות שהוא מכח האש אוכלה – ראה סי' מד סד"ה והנה כל, ובהערות שם ד"ה אש אוכלה הוא.

וזהו אשה כו' – ראה סי' קנא-א.