ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסב

או יאמר מה ה' אלהיך שואל מעמך. אלהיך לשון כח, כמו ואת אילי הארץ לקח. פי' כשלומד או מתפלל יצא ממנו התיבה בכל כחו, כמו טיפת הזרע שיוצא מכל איבריו, ואז כחו מלובש בהטיפה ההיא. כן בהתיבה יהיה מלובש כל כחו, על דרך בא אתה וכל ביתך אל התיבה. כי אורייתא וקב"ה [כולא] חד הוא, אלא שהקב"ה מלובש בתורה. ואם מוציא [מפיו] התיבה בכל כחו, אז גם כחו מלובש בהתיבה שהיא אורייתא, וכחו היא הנשמה המתפשטת בכל הגוף, והנשמה היא חלק אלו"ה ממעל. ובזה הוא דביקות גמור החלק לשרשו. כי נשמת הצדיקים הם איברי השכינה כביכול. וזהו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.

וזהו א"ת ה' אלהיך, רצה לומר עם שם הוי"ה שהוא קב"ה, יהיה אלהי"ך כוחך, שהיא שכינתיה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, ב. שמועה טובה נו, ב

מה ה"א שואל מעמך גו' – עקב י, יב. ואת אילי הארץ לקח – יחזקאל יז, יג. ראה יבמות כא, א. טור או"ח סי' ה. בא אתה גו' – נח ז, א. אורייתא וקב"ה חד הוא – זח"א כד, א. זח"ב ס סע"א. שם צ, ב. חלק אלו"ה ממעל – איוב לא, ב. איברי השכינה – ראה זח"ג יז, א. שם רלא סע"ב. תקו"ז תכ"א נב, א.

-----  הערות וציונים  -----

על דרך בא אתה כו' – ראה סי' יח-יט ובהערות שם.

שהקב"ה מלובש בתורה – להעיר משבת קה, א אנכי כו'. שמ"ר לג, ו. וראה לקו"ת לאדה"ז שלח מח סע"ד.

והנשמה היא חלק אלוה ממעל – ראה תניא רפ"ב.

יחוד קוב"ה ושכינתיה – מבואר בלקו"י סי' סה.