ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסו

מפני מה לא נאמר בפרשת והיה אם שמוע ובכל מאודיכם. ונ"ל פשוט, כי אין אדם עובד עבודה אלא בשביל הוספת התענוג. על דרך משל העבד עובד עבודה קשה לפי שמצפה להוספת תענוג במשלם שנתו. ואיתא בספר נגיד ומצוה מאודי"ך הוא לשון מאו"ד, כלומר בכל מה שהוא חשוב יותר בעיניך מאוד מאוד. נמצא אדם שעובד כזה להש"י אין חשובים בעיניו כל התענוגים שבעולם הזה, והראיה שעובד בזה להש"י, אך הוא מצפה לתוספת תענוג שבעולם הבא. אבל אדם שאינו עובד להשם יתברך בכל מה שחשוב בעיניו בעולם הזה, בוודאי שיש לו תענוג גדול מדברי העולם הזה, אז ישלם לו הקב"ה המעט שעשה בעוה"ז, כי זה חשוב בעיניו. וזהו והיה אם שמוע וגו' לעבדו בכל לבבכם וגו', אבל לא תרצו לעבוד אותו בכל מאודכם, נמצא אתם מראין בעצמיכם שחשוב בעיניכם דברי ארציות שבעולם הזה, אז ונתתי מטר ארצכם, שהוא גם כן דברי ארציות שבעולם הזה. ונ"ל כי בזה מובן מה שאמרו רז"ל כאן כשעושין רצונו של מקום וכו', וע"ש בתוספות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כח, ב.

בפרשת והיה אם שמוע – עקב יא, יג. ונתתי מטר ארצכם – עקב יא, יד. כאן כשעושין רצונו כו' – ברכות לה, ב. וע"ש בתוספות – ד"ה כאן בזמן. ראה חדושי אגדות למהרש"א שם.

-----  הערות וציונים  -----

מפני מה כו' – ראה לקו"ת לאדה"ז פ' שלח מב, ג.

מאודי"ך הוא לשון מא"ד – ראה נתיבות עולם למהר"ל, נתיב אהבת ה' פ"א.