ספריית חב"ד ליובאוויטש

ראה

קסט

יש לתמוה מ"ש בתורה והנה טוב מאוד כמה פעמים במעשה בראשית, ובמשנה תורה כתיב ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע. מהיכן בא הרע. אבל אין הפי' כמו שאנו אומרים רע ממש, אלא הרע הוא ג"כ טוב, רק שהוא מדריגה התחתונה מהטוב גמור. וזהו רמוז בזוהר מלעיל ומלרע. וזהו כשפועלים טוב אז הרע נעשה גם כן טוב. אבל כשחוטאים ח"ו אז נעשה רע ממש. למשל המכבד שמכבדין בו את הבית, שנעשה לפנות הבית, והוא טוב קצת, אבל הוא מדריגה תחתונה, ועל כל פנים טוב הוא. וכשצריך להכות בו את התינוק כשהוא חוטא, אזי המכבד נעשה רע גמור, ומכין בו את התינוק.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ג, ג (סי' עח). אוה"א צו, א. צוה"ר סי' קל.

והנה טוב כו' במע"ב – בראשית א. ראה נתתי גו' – נצבים ל, טו. רמוז בזוהר כו' – ראה זח"א מט, ב.

-----  הערות וציונים  -----

כבר הובא לעיל סי' ז.