שופטים

קעג

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. פירוש אהבה ויראה תתן לך בכל שעריך, בכל המחשבות שלך, לשון נודע בשערים בעלה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י יח, א (סי' רלו). אוה"א עו, ב.

שופטים ושוטרים גו' – שופטים טז, יח. נודע בשערים בעלה – משלי לא, כג. ראה זח"א קג רע"ב. תקו"ז ת"ע קלה, ב.