כי תצא

קעה

שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך. פירושו, ר' ישראל בעש"ט זלה"ה אמרקנג על הגמרא גיירני על מנת שתלמדני (תורה) [כל התורה] כשאני עומד על רגל אחת, כי האדם הוא חלק אלה"י ממעל, ובא"ס לא שייך חלק, דהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין (ממילא)קנד.

ולפעמים בא האדם לעולמות שפלים ומאוסים וחושב מחשבות של הבל, ה' צדיק יבחן, שבוחן אותו ומשליך אותו לעולמות רעות כדי שיעלה אותם להקדוש ברוך הוא, וחשוב [הוא] אצלו יתברך מאוד. והאדם אף על פי שהוא בא לדבר רע יקבל הכל בטוב, כמו ר' עקיבא שנכבה נרו ואכל ארי את חמורו ואמר על הכל גם זו לטובקנה, ובאמת הביא לתוכן טובה.

וזהו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת, [ר"ל] שאהיה תמיד במדריגה טובה. ואמר לו מה דעלך סני לחברך לא תעביד, רמז לו כשהיית אתה במדריגה רעה הוצרך אדם טוב ליפול למטה כדי שיעלה (את אחר) [אותך], [לכך צריך גם אתה ליפול]. ור' עקיבא שהיה בן גרים, עוקר הרים וטוחנן זה בזה [בסברא], פי' הרי"ם נקרא מדות אבות והוא הביא את המדות למעלה, כי היה התענוג יותר גדול [מפני] שהוא היה בן גרים, כמשל הידוע. וזהו שתוק כך עלה במחשבה, שהביא את הכל לעולם המחשבה. וזהו שלח תשלח את האם, אף על פי שאין השכינה חופפת עליך, ואת הבנים תקח לך, שיהיו בך המדות אהבה ויראה [נ"א: שלח תשלח את האם והבנים תקח לך, ר"ל שורש המחשבות זרות תשלח, שתדבק את עצמך במדת אהבה ויראה].


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' סז-סח (פ). אוה"א יח, א.

שלח תשלח גו' – כי תצא כב, ז. גיירני ע"מ שתלמדני כו' – שבת לא, א. חלק אלה"י ממעל – איוב לא, ב. ממלא כל עלמין – זח"ג רכה, א. ה' צדיק יבחן – תהלים יא, ה. כמו ר"ע כו' – ברכות ס סע"ב. דעלך סני כו' – שבת שם. ר"ע שהיה בן גרים – רמב"ם הקדמה למשנה תורה. ראה ר"נ גאון, ברכות כז סע"ב ד"ה נוק' לר"ע. שער הגלגולים הקדמה לד. עוקר הרים כו' – פיוט ארזי הלבנון. הרי"ם נק' מדות אבות – ר"ה יא, א. תקו"ז ו רע"ב. שם ת"ע קכז סע"א. כמשל הידוע – לעיל סוף סי' מז. שתוק כך עלה כו' – מנחות כט, ב. ראה שער מאמרי רז"ל, סוף מס' שבת.

-----  שולי הגליון  -----

קנג) כן הוא ג"כ באוה"א. ובמדל"י לא הזכיר שם הבעש"ט, אמנם נראה שזהו בטעות דהלשון שם "רז"ל אמרו על ההוא גיורא" אינו מובן ורז"ל הוא ר"ת מוטעה.

קנד) במדל"י כתוב כאן: (נראה בכאן חסר).

קנה) צ"ע, צ"ל דאמר כל דעביד רחמנא לטב.

-----  הערות וציונים  -----

עיין לקמן סי' תנא.

ר"י בעש"ט זלה"ה אמר כו' – פי' הגמרא הובא לקמן סי' תנא באורך, אבל בלי הזכרת שם הבעש"ט.

ולפעמים בא האדם כו' – עיין סי' רמח ד"ה והנה כשהצדיק, ובהערות שם.

כמו ר' עקיבא כו' הביא לתוכן טובה – עיין כש"ט סי' לג.