ספריית חב"ד ליובאוויטש

כה

וירא את המקום מרחוק. איתא בזוהר שראה את יעקב. פירוש, כי זהו אכזריות גדולה שישחט את בנו, ונתרחק[ה] ממנו מדת יעקב שהוא רחמנות. ויצחק בא להתלהבות גדולה עד שיפשוט צווארו בשביל אהבת השם יתברך. וזהו העקידה, אברהם נתכלל ביצחק, פי' במדת יראה, ויצחק באהבה [מדת אברהם], כנזכר.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א מ, ב. לקו"א לב א.

וירא את המקום מרחוק – וירא כב, ד. שראה את יעקב – זח"א קכ, א. מדת יעקב שהוא רחמנות – זו"ח חקת נ, ד. זח"ג לח רע"א. וזהו העקידה כו' – ראה זח"א קיט, ב. זח"ב רנז, א.

-----  הערות וציונים  -----

בתוכן דרוש זה רג"כ לקמן סי' כו, ססי' כז, ססי' כח, וססי' ל.