ספריית חב"ד ליובאוויטש

כו

ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני. כי אברהם הוא חסד, ויצחק הוא גבורה. ולכך אמר יצחק לאברהם, הלא אבי אתה, והיינו מדת החסד, והיכן הוא הרחמנות שלך. והשיבו אברהם הנני בני, פי' עתה הנני במדת בני, פי' באכזריות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, ב.

ויאמר יצחק גו' – וירא כב, ז. אברהם הוא חסד – זח"ב רעו, א. זח"ג שב, א. ויצחק הוא גבורה – שם.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' כה.