ספריית חב"ד ליובאוויטש

קפג

ומל ה' אלהיך את לבבך. הנה אנו רואים שמחמת אהבה ושמחה אין נראית הגדלות. למשל בעת שיש למלך חדוה ושמחה רבה, אזי יכול לבוא לפניו אף מי שלא היה ראוי לכנוס לפניו בלאו הכי. וכן עבדיו כשיש להם שמחה אזי אין גדלות המלך ומוראו ניכר עליהם. אף על פי שיש בוודאי להם מורא ובושה מלפניו, אף על פי כן אינה בהתגלות ואינה ניכרת ונראית, כי השמחה מכסה עליה.

והנה לכל דבר צריך להיות שורש. והענין (עד"מ) [על דרך] יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו. פי' שלכאורה אין העולם כבודו יתברך, שהוא אין סוף בלתי בעל תכלית, ואין כל העולמות נחשבים לנגדו כלום. אך נודע שהויות העולמות היה על ידי שצימצם את עצמו [כביכול] והניח גדולתו הבלתי בעל תכלית וצימצם את עצמו וברא העולמות.

והנה סיבת הצמצום והנחת גדולתו ית' היה על ידי שצפה במעשיהם של צדיקים והשעשועים שיקבל מהם, [ובשביל זה ברא העולמות], כמבואר [במ"א] (בספר יצירה) [בסי']. וז"ש ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור. שלכאורה קשה שלא נעשה כמאמרו, שאמר יה"י וכתיב ויה"י, וגם שהוא בכל מקום לשון צער. אך הנה הצמצום נקרא אלהי"ם, והצמצום גם כן צריך לעולמות, שבלעדוקסה לא היה יכול להיות הבריאה מחמת חסרון המקבלים, והיו בטלים ממציאות מחמת אור אין סוף ב"ה. וז"ש בראשית ברא אלהי"ם. פי' בתחלה היה אלהים כנזכר, וז"ש [ויאמר] אלהי"ם, פירוש צמצם גם כן יהי אור, שהוא צורך לו. ועל דרך זה ויהי אור (ובספר יצירה) [ובסי'] [נ"א: במ"א] מפורש הענין יותרקסו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קטו (קכו). אוה"א נא, א.

ומל ה' גו' – נצבים ל, ו. יהי כבוד גו' – תהלים קד, לא. ואין כל העולמות נחשבים כו' – זח"א יא, ב. שהויות העולמות היה ע"י כו' – ע"ח ש"א ענף ב. שצפה במעשיהם כו' – בר"ר ג, ח. כמבואר בסי' – לעיל סי' א, ט, לא, סט. ויאמר אלקים יהי אור גו' – בראשית א, ג. ויה"י . . בכל מקום לשון צער – מגילה י, ב. בראשית ברא אלקי"ם – בראשית א, א. ובסי' . . מפורש כו' – לעיל סוף סי' ב וסי' ד.

-----  שולי הגליון  -----

קסה) מכאן עד סיום הדרוש נ"א במדל"י: שבלעדיו לא היו יכולין לקבל האור הא"ס ב"ה והיו בטלין ממציאות. וז"ש בראשית ברא אלהים, פי' בתחילה היה הצמצום שבלעדיו לא היה יכול להיות הבריאה מחמת חסרון המקבלין. וז"ש ויאמר אלהים יהי אור, ר"ל הצמצום, וזהו ויהי אור ודו"ק. ובמ"א מפורש הענין יותר.

קסו) במקבילות יש המשך.

-----  הערות וציונים  -----

שמחמת אהבה ושמחה אין נראית הגדלות – ראה סוף סי' קכד.

למשל כו' – ראה ריש סי' קכב.

על דרך יהי כבוד כו' – ראה סי' רלז, ובהערות שם.

והצמצום ג"כ צריך לעולמות שבלעדו כו' – ראה ע"ח ש"א סוף ענף ג. לקמן סי' שמז ושנח.