ספריית חב"ד ליובאוויטש

ברכה

קפהקסז

מימינו אש דת למו. משל לרופא המקיז דם. אף על פי שעשה לו רעה [נ"א: אף על פי שכואב] לפי שעה, אך אחר כך יבוא לו טובה מזה. ואיתא [בגמרא] יזכור לו יום המיתה. אף על פי שהוא יראה רעה, מכל מקום יבוא לו אחר כך טובה מזה. כי בשביל זה שיזכור לו יום המיתה ישוב אל הבורא ית', ויזכור אח"כ למדת אהבה, וליראת בושת שהאהבה מקבלת ממנו, על דרך שהזהב משובח מן הכסף. כי זהב הוא לשון יראה, כי שרשה מגבורות, ע"ד מצפון [זהב יאתה, פי' מגבורה בא יראה]. על דרך משל אחד ברח מן המלך ופגשו בו גזלנים, ומכח יראתם חזר אל המלך. אף על פי שנראה בעיניו שהגזלנים הם רעה לו [נ"א: שהגזלנים עשו לו רעה], עם כל זה בא לו טובה [במה] שחזר אל המלך. וזהו מימינו [אש], פי' מחמת אש נתפשטו הגבורות [נ"א: הגבורות בא מכח ימין, חסד]. (חסר תשלום ענין)קסח.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י ד, ב (סי' צד). אוה"א יט, ב.

מימינו אש דת למו – ברכה לג, ב. יזכור לו יום המיתה – ברכות ה, א. אע"פ שהוא יראה רעה – זח"א יא, ב. תקו"ז תל"ג עז רע"א. שהזהב משובח מן הכסף – זח"ב קמח, א. שרשה מגבורות – תקו"ז תכ"ד סט סע"ב. מצפון זהב יאתה – איוב לז, כב. ראה זח"א כו רע"ב. תקו"ז ת"ע קל, א. מחמת אש נתפשטו הגבורות – ראה זח"ג רנה סע"א.

-----  שולי הגליון  -----

קסז) בלקו"י יש כאן כותרת: וכתב על הקונטרס.

קסח) בלקו"י הסיפא משובש וכתב בסופו "חסר איזה ענין". הנ"א נעתק מאוה"א, ושם אין כתוב שחסר, ואולי הנ"א דשם הוא תשלום הענין.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' קטו. וראה כש"ט סי' לח-א, ושם סי' קעז וקפ.

וזהו מימינו אש כו' – ראה תניא אגה"ק סי' י'.