ספריית חב"ד ליובאוויטש

ברכה

קפו

וקרני ראם קרניו. פירוש על דרך שם האחת שפר"ה ושם השנית פוע"ה, שם ה' אחת, [דהיינו] ה' ראשונה, נקרא שפר"ה, לשון שופ"ר, [לשון שמשפרת את הולד], שמשפרת א"ת, האותיות, הולד, שנולדים. ופוע"ה הוא לשון דיבור. שהשופר מעלה את כל התפילות. וכל התפילות עולים על ידי הקול של השופר, כי בזה מעוררים את האבות, אהבה ויראה ותפארת, כי הם כלולים בהקול אש מים רוח. וזהו וקרני, ר"ל הקרן מה שתוקעין שופר. רא"ם, ר"ת רוח אש מים. ובזה מעוררים את האבות.

סליק ביאור התורה בדרך מוסר.

-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' סב (עה). אוה"א יז, ב.

וקרני ראם קרניו – ברכה לג, יז. שם האחת שפר"ה גו' – שמות א, טו. שמשפרת את הולד – סוטה יא, ב. א"ת האותיות – ראה זח"א טו, ב. שם כט, ב. אליהו רבה פי"ח. ופועה הוא לשון דיבור – סוטה יא, ב וברש"י שם ד"ה שהיתה. שהשופר מעלה את כל התפילות – תוספתא ר"ה פ"א הי"א. כי בזה מעוררים את האבות – זח"ג צט, ב. האבות אהבה ויראה ותפארת – זח"ג קעט, ב. שם שב, א. כי הם כלולים בהקול כו' – זח"א קיד סע"א. זח"ג צט, ב. ראה תקו"ז תס"ט קה רע"א.


-----  הערות וציונים  -----

הובא באורח לחיים פ' שמות ד"ה ויאמר מלך מצרים (ושם ע"פ מקבילו במדל"י). ועיין לקו"י סי' קמז.

על דרך שם האחת כו' – ראה סי' ע ובהערות שם.

רוח אש מים ובזה מעורר את האבות – דרוח אש ומים הם דרגות דאבות: אברהם מים (זח"א קב, ב. שם קיט, ב), יצחק אש (זח"א קי סע"א, שם קיט, ב), ויעקב רוח (זח"ב כה, ב. שם רנו, ב). ובאו"א הם חג"ת (זח"ג רנה, א. תקו"ז קה רע"א).