שיר השירים

קפח

משכני אחריך נרוצה. משל אב כשרואה את בנו משתעשע עם ילדים קטנים בקטנותו, והלך האב ומראה את עצמו לפני בנו, וכשרואה הבן את אביו מניח השעשוע הקטנות ורץ אחר אביו וקורא אותו אבי. וכיון שרואה האב שהבן רץ אחריו, [אז] הולך בכיוון לדרכו, והבן מרבה לקרוא אבי אבי בקול ורץ מהר אחריו עד שמגיעו. והנה מתחילה כשמראה האב את עצמו לפני בנו היה בשביל [שיראה] הבן, שיניח מעשה שיעשועי [מעשה] הקטנות וירוץ אחריו, ויגיע לו מזה תענוג שבנו חכם ואין סיפוק וחשוב בעיניו כלום נגד אהבת אביו. וכשרואה את הבן שהניח כל מעשה נערות [נ"א: קטנות] ורץ אחריו, אז מסתיר פניו והולך לדרכו בשביל שירבה התינוק למאוס במעשה הקטנות וירבה חשק לאהבת אביו, ואז יתרבה התענוג אצל אביו, וימשוך מזה התענוג רחמנות גדול ותענוג גם להבן. נמצא כי התענוג הגדול שהיה לאביו אח"כ, שנמשך מזה גם כן תענוג להבן, לא היה יכול להיות כי אם ע"י צמצום שצמצם האב את אהבתו והלך לדרכו, ואז גם הבן צמצם כל מעשיו [נ"א: כל מעשה קטנות] נגד אהבת אביו, ומזה נעשה תענוג גדול כנזכר. נמצא כמעשה האב כן מעשה הבן, הכל ע"י צמצום.

והנה כל מציאות שבעולם בוודאי היה במחשבה קדומה. והנה מציאות זה היה בענין זה, כי מתחילה עלה במחשבה אנא אמלוך. ואח"כ כששיער שיעורים שאין מלך בלא עם, צמצם את כבודו יתברך כדי שיוכלו העולמות לסובלו. נמצא כי מחשבה ראשונה היא אנא אמלוך היה בשביל גדולתו ותענוג גדול, וזה לא היה יכול להיות כי אם ע"י צמצום. וגםא בנו יש צמצום, שאנו מניחין תענוגי הזמן ומואסין בהם נגד אהבת הש"י, ובזה אנו מרבים תענוג להש"י. ואח"כב היום נתגדל שמו של השם יתברך עי"ז שאנו מצמצמין את עצמינו, ורואים ומבינים שכשאנו מדבקים את עצמינו למעשה התחתונים ובתענוגי הזמן אזי כולנו כאין נגדו ית', וכשאנו מואסים בכל תענוגי הזמן נגד אהבת הש"י אז אנו מחכים (אליו)ג וגורמים לו תענוג כביכול. וזהו משכני אחריך נרוצה, דהיינו שיראה עצמותו ית' לנו, ואחר כך אחריך נרוצה, דהיינו כמו שהיה במחשבה קדומה, והבן היטיב.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קעג (קעח). אוה"א לה, ב.

משכני אחריך נרוצה – שה"ש א, ד. שאין מלך בלא עם – רבנו בחיי וישב לח, ל. ראה פדר"א פ"ג. זח"ג רעא, ב. תקו"ז תכ"א ס רע"ב.

-----  שולי הגליון  -----

א) וגם. . . תענוג להש"י אינו במדל"י.

ב) הלשון צ"ע, ואולי צ"ל ואף או ואפילו או וגם.

ג) שמתי סוגריים כמו במדל"י, דלכאורה המלה מיותרת.

-----  הערות וציונים  -----

משל אב כשרואה כו' – עיין סי' קנט ד"ה וז"ש. וראה סי' נז ד"ה וזהו בנתה, וסי' תכז.