קצדו

דומה דודי לצבי. מה צבי רץ ומחזיר לאחוריו וכו'. דוד"י הוא התענוג, מלשון ד"ד, כמו ד"ד שהוא משפיע ומקבל. והב' דלתי"ן רומזין על ב' בחי' נוקבין, ועל ידי אמצעי שהוא הו', היינו ו' קצוות, והוא דו"ד.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כא, א. כתבי קודש ל, סע"ד.

דומה דודי לצבי – שה"ש ב, ט. מה צבי רץ כו' – זח"ב יד, א.

-----  שולי הגליון  -----

ו) בכתבי קודש: "אמר אלקי ב"ש".

-----  הערות וציונים  -----

בכתבי קודש: ואמר אלקי ב"ש. וצ"ע אי קאי על הבעש"ט או הרה"מ. ראה במבוא לספר זה הערה 5.

ד"ד שהוא משפיע ומקבל – ראה ריש סי' קמג. רג"כ מדל"י סי' קד (קיד).