קצה-א

השמיעני את קולך, פי' לשון אסיפה. ר"ל שמאסף אור הבורא ית' באותן האותיות, ורואה אותו מתוך האותיות כמו באספקלריא.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' נא (סג-סד). אוה"א מז, א

השמיעני את קולך – שה"ש ב, יד. לשון אסיפה – ש"א טו, ד ושם כג, ח. ראה במצודות שם.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' קעה וקעז.