קצה-ב

ואף על פי שלפעמים האדם מעורב בתערובות מחשבות זרות, אדרבא בזה הוא יותר יכול לבוא לדביקותו ית'. כמו החלבנה [נ"א: כיפת הירדן] שנתקלקל ריחו נותנין אותו בבית הכסא והוא מתגבר נגד הקליפות וחוזר ריחו, כן זה הוא יכול (להיות) לבוא לדביקות גדול בהתגברו נגד הקליפות והמחשבות זרות.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

שם.

[כיפת הירדן] שנתקלקל כו' – משנת חסידים, מס' כוונות עשיה פ"ו מ"ט.

-----  הערות וציונים  -----

ראה הערות וציונים לעיל סימן קצה-א.