קצז

או יאמר כי יש ב' מיני אהבה. אחד מחמת שדיבר דיבורים ונתעורר בו אהבה. ויש שמכח האהבה נתבטל הדיבור ממציאות [שאינו יכול לדבר]. וזהוז צאנה, כשאתה יוצא מן הגוף [נ"א: צאנה מגשמיות], וראנה, ר"ל אלא תראה תמיד בפנימיות הדבר ולא בגשמיותו. וז"ש וראנה בנות ציון, ר"ל למשל יופי של אשה (הגשמיות) [וגשמיותו], של זה היופי הוא קורא בנות ציון, כלומר שהוא רק ציון (וסימן אליה) וסימן אל היופי של מעלה [ששורה עליה ניצוץ של יופי מעולם התפארת כביכול], ואין אדם רשאי לדבק ביופי זו התחתון. אלא [אם באה כנגדו פתאום] ידבק ע"י היופי זה ביופי של מעלה. וז"ש במלך שלמה, ר"ל היופי של זה האשה הוא רק ציון וסימן שבמלך שלמה, ר"ל הקדוש ברוך הוא, בעטרה, הדיבורים נקראים עטר"ה שמסבבים את השכל. וכשמדבר בכל כחו אזי הוא כולו בהדיבור, וכשהולך להלאה יבוא לאותיות המחשבה, ואח"כ למעלה מהאותיות כולו לרוח, כי נתבטל כח החומר ואין לו כח רק מהרוח, אחר כך לאורות מצוחצחות הכל בלי שום זוהמא, והכל אם יש לו זכיה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' יט (באמצע סי' כג). אוה"א ה סע"א.

[צאינה וראינה בנות ציון גו' בעטרה גו' – שה"ש ג' יא] במלך שלמה . . הקב"ה – במ"ר יב, ד. ראה שבועות לה, ב.

-----  שולי הגליון  -----

ז) וזהו . . הקב"ה במדל"י המשך לסי' מא דלעיל, ואח"כ ממשיך שם בסי' קעד דלעיל.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' קצו ובהערות שם. ורג"כ לעיל סי' מא-מב ובהערות שם.