קצט

באתי לגני אחותי כלה אכלתי יערי עם דבשי. על דרך יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק. ואלו היה אפשר שהפרה תדבק את עצמה בעגל היה בוודאי להעגל יותר תאוה [נ"א: שהפרה תשים א"ע בתוך העגל כדי שיהיה לעגל יותר תאוה לינק היתה עושה זאת]. ובשבת הנשמה יתירה באה לו לאדם, ולפיכך תאב לאכול יותר, כי הוא יתברך [כביכול] שורה בתוך האדם. וזהו באתי לגני אחותי, [ר"ל] כשהוא יתברך שורה בתוך האדם, אכלתי יערי עם דבשי, אפילו היער, שאינו ראוי לאכילה, [כביכול אף זה] אני אוכל. אף על פי שאצלו יתברך לא שייך אכילה, מכל מקום נתענג [נ"א: יש תענוג] כמו האב [שמתענג] באכילת בנו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' כח (לב). אוה"א יא, ב.

באתי לגני גו' – שה"ש ה, א. יותר ממה שהעגל כו' – פסחים קיב, א. ובשבת הנשמה יתירה כו' – ביצה טז, א.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקמן סי' שיט.