ספריית חב"ד ליובאוויטש

רד

לא רגל על לשונו. פי' כשמדבר דברים בטלים או לשון הרע, אז הקול וההבל ההוא עולה ומקטרג [עליו]. וכאשר אדם הזה לומד אח"כ דברי תורה, והקול וההבל מדברי תורה עולה ג"כ, רק שהקול וההבל הראשון דוחה את הב' מלעלות ומקטרג עליו. וזהו לא רגל על לשונו, ר"ל הצדיק אין מלשין על עצמו [נ"א: את עצמו]. אבל הרשע מלשין למעלה על עצמו, דהיינו הדיבור הרע הראשון הוא מלשין ומקטרג על לשונו, ר"ל על דברי תורה שלומד אח"כ.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' ריט (רל). אוה"א קו, ב.

לא רגל על לשונו – תהלים טו, ג. וכאשר אדם הזה לומד כו' – זח"ב רמט, ב. שם רסג רע"ב. פרדס רמונים שכ"ו פ"א.

-----  הערות וציונים  -----

בענין דברים בטלים ראה ריש סי' שיד, וסוף סי' שכג.