רה-א

שויתי ה' לנגדי תמיד. שוי"תי לשון השתוות, בכל דבר המאורע הכל שוה אצלו, בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו, וכן בכל שארי דברים. וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים ובין שאוכל שאר דברים, הכל שוה בעיניו שהוסר היצה"ר ממנו מכל וכל.

וכל דבר המאורע [לו] (אומר) [יאמר] הלוא זה הוא [נשלח] מאתו יתברך, ואם בעיניו הגון [וכו'], וכל כוונתו [יהא] לשם שמים, אבל מצד (עצמות) [עצמו] אין חילוק. וזהו מדריגה גדולה מאוד.

וכן האדם צריך לעבוד (ל)הש"י בכל כחו, שהכל הוא צורך גבוה, שהש"י רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים.

והכוונה, כי לפעמים אדם הולך ומדבר עם בני אדם, ואז אינו יכול ללמוד, וצריך להיות דבוק בהשי"ת [במחשבתו] וליחד יחודים. וכן כשאדם הולך בדרך ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכו, וצריך לעבדו באופנים אחרים, אל יצטער עצמו בזה. כי הש"י צריך שיעבדוהו בכל האופנים, פעמים באופן זה ופעמים בזה, לכך הזדמן לפניו לילך בדרך או לדבר עם בני אדם, בכדי לעבוד אותו באופן הב'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ב (סי' קעט-קפ). אוה"א פב, ב. צוה"ר סי' ב-ג.

שויתי ה' גו' – תהלים טז, ח. לשון השתוות כו' – ראה של"ה, תושב"כ פ' עקב קונטרס הענוה, ושם מחובה"ל שער יחוד המעשה פ"ה. וזהו מדריגה גדולה מאד – ראה ע"ז כ, ב. שהכל הוא צורך גבוה – ראה תוספתא ברכות רפ"ב. עבוה"ק לרמא"ג, הקדמה. שם חלק העבודה פ"א ואילך. של"ה, בעשרה מאמרות, הקדמה ומאמר ג-ד.

-----  הערות וציונים  -----

השתוות – ראה צוה"ר סי' יו"ד.

בין בענין שמשבחין כו' – ראה חובה"ל שער יחוד המעשה פ"ה, אמרו על א' מן החסידים כו' הנשתוית . . נשתוה בעיניך השבח והגנות וכו' עיי"ש.

וכל דבר המאורע לו כו' – ראה סי' רה-ב. צוה"ר סי' פד. להעיר מתניא, אגה"ק ריש סי' כה. וראה לעיל סי' קפ.

וזהו מדריגה גדולה מאד – ראה בחובה"ל שם: המדריגה הזאת . . העליונה שבמדריגות החסידים שאם לא יהיה לאדם שום פניה אלא שיהיה הכל שוה אצלו בודאי זה יהיה זוכה לכל המדריגות שהענוה גדולה מכולם.

וכן האדם – בצוה"ר סי' ג "וכל האדם." וכבר העיר כ"ק אדמו"ר זי"ע שצ"ל כהגירסא כאן (ובלקו"י), ראה קונטרס ביאורים בצוואת הריב"ש (קה"ת תשמ"ה) סי' ח. רג"כ לקוטי שיחות חל"א ע' 26 הערה 26.

לפעמים כו' ומדבר עם בני אדם כו' וליחד יחודים – ראה כש"ט סי' צג-ג ובהערות שם.

ואל יצטער א"ע בזה כו' – להעיר מצוה"ר סי' קי.

לכך הזדמן לפניו כו' – להעיר מתורת הבעש"ט עה"פ מה' מצעדי גבר כוננו וגו', הובאה במאור עינים פ' ויקהל בד"ה קחו מאתכם. אוה"מ פ' צו ד"ה בפסוק ולבש הכהן. וראה מזה ג"כ בלקו"א להרמ"מ כד, ב.