רה-ב

כלל גדול גול (על) [אל] ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך, שכל דבר שיזדמן [לו] יחשוב שהוא מאתו יתברך.

וגם שיבקש מהש"י שיזדמן לו תמיד מה שהש"י יודע שהוא לטובתו, ולא מה שנראה לאדם טובה על פי שכלו. כי אפשר מה שבעיניו [הוא] טוב, הוא רע לו. רק ישליך הכל, כל עניניו וצרכיו, עליו ית', כמ"ש השלך על ה' יהבך וגו'.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ב (סי' קפא). אוה"א פב, ב. צוה"ר סי' ד.

גול אל ה' גו' – משלי טז, ג. השלך על ה' גו' – תהלים נה, כג.

-----  הערות וציונים  -----

שייך לחלק פסוקים מלוקטים.

שכל דבר שיזדמן לו כו' – ראה לעיל סי' רה-א ובהערות שם.

שיבקש כו' מה שהש"י יודע שהוא לטובתו כו' – להעיר מברכות כט, ב (הטוב בעיניך עשה), וראה חובה"ל שער הביטחון פ"ד. ספר העיקרים מ"ד פכ"ד.