רה-ג

אמרו על רבי ישראל בעל שם זלה"ה שזכה לכל הארה [והמדריגות] שהיו לו הכל מחמת המקוואות, שהיה תמיד בטבילות.

ומקוואות יותר בתמידות טוב יותר מהתענית, כי התענית מחליש הגוף מעבודת הש"י. ועוד יותר טוב שהכח שהוא מניח בתענית יתן הכח ההוא בלימוד התורה ובתפילה שיתפלל בכל כחו וכוונתו, ובזה יבוא למדריגה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ריש ע"ב (סי' קעח). אוה"א פב, ב.

-----  הערות וציונים  -----

אמרו על ריב"ש זלה"ה – בלקו"י כז רע"ב (יד"א ריש פמ"ב) שאמר הבעש"ט שזכה לכל המדריגות שלו הכל הוא בעבור שהתמיד בטהרת המקוה תמיד.

שהיה תמיד בטבילות – ראה לקו"י סי' קצח (הובא בריש ס' כש"ט, בצוואה מהבעש"ט זלה"ה) לעשות טבילה כל מה שיכול ובפרט בעת הצורך. ובצוה"ר סי' טו ליזהר בטבילה בכל עת ולכוון במקוה הכוונה השייכה למקוה (ראה כש"ט סי' ב, ושם בהוספות סי' א). ועיין ר"ח שער האהבה פי"א.

התענית מחליש הגוף מעבודת הש"י – להעיר מתענית יא, א. רמב"ם הלכות דעות רפ"ג ורפ"ד. שמונה פרקים פ"ד. עיין תניא, אגה"ת פ"ג. וראה צוה"ר סי' נו. כש"ט סי' שב-ג, ושם בהוספות סי' כא.