רה-ד

פעמים האדם כשיכור מחמת שמחת התורה שבוער בלבו אהבה גדולה ויגע בעצמו.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ב (סי' קפב). אוה"א פג, א.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מזו"ח בראשית (מדה"נ) ה, ד.