רה-ה

פעמים יכול לומר התפילה במהירות גדולה [נ"א: מאד], מחמת שבוער בלבו אהבת הש"י מאוד, והתיבות יוצאים מפיו מעצמם.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

לקו"י טו, ב (סי' קפג). אוה"א פג, א. צוה"ר סי' לו.

-----  הערות וציונים  -----

פעמים יכול לומר התפילה במהירות גדולה כו' – ראה צוה"ר סי' לב.

והתיבות יוצאים מפיו מעצמם – ראה כש"ט סי' ריז-ג. ולהעיר משם סי' קצט-ב.