ספריית חב"ד ליובאוויטש

רז

יום ליום יביע אומר. כמשל מלך ששלח אנשי חיל למלחמה עם כמה שרי אלפים ושרי מאות. ואחר כך, כשמנצחים את המלחמה, מפארים כל אחד את שר שלו. זה אומר שר שלי עשה כך חכמה וניצוח, וזה אומר כך וכו'. כך השמש והירח וכל הברואים, [הכל] נבראים לצורך האדם לשמש אותו. וכשהיום הולך מתפאר בו, זה הצדיק עשה כך טוב בי, וזה הצדיק כך. וזה יום ליום יביע אומ"ר, שהוא לשון התפארו"ת.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ו, א לקו"א לח, א.

יום ליום יביע אומר – תהלים יט, ג. אומר שהוא לשון התפארו"ת – פרש"י כי תבוא כו, יז.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לעיל סי' קנו (ובהערות שם). וכן הובא באוה"מ, דרוש לפסח ד"ה ורב, ושם ר"פ ואתחנן. וכן בדרכי צדק אות כב, בשם הרה"מ.

הכל נבראים לצורך האדם כו' – להעיר מברכות נח, א. קידושין פב, א. סנהדרין לז, א. לעיל סי' קלד ד"ה וזהו על דמות.