ספריית חב"ד ליובאוויטש

רט

ישגבך שם אלוה"י יעקב, ולא אלהי אברהם ויצחק, מכאן שבעל הקורה יכנס בעובי הקורה. פירוש, כי האהבה ניקח מן הטעם. מחמת שטעם הדבר ההוא טוב, לכך הוא אוהב אותו הדבר. ויראה ניקח מחמת שמבין מהות הדבר ירא להפרד מהדבר, או שמבין גדולת הרב לכך ירא ממנו. אבל ההתפארות, שהוא החשק, הוא בא כפי הרצון והמתעורר. ואף על פי שבעל הרצון יכול להיות רצון למעלה מזה החשק, אפילו הכי מלביש הרצון בהתעבות החשק התחתון הזה. וזהו בעל הקורה. כי הקורה הוא הרצון, כמו קורה שהוא תחילת הבנין. ובעל הרצון יכנס בעובי הרצון, והוא השעשועים של א"ס ב"ה שמשתעשע בנשמות הצדיקים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לב, ב

ישגבך שם גו' – תהלים כ, ב. ישגבך כו' מכאן לבעל קורה כו' – ברכות סד, א.

-----  הערות וציונים  -----

האהבה ניקח כו' ויראה ניקח כו' – להעיר מהלכות יסוה"ת פ"ב ה"ב ושם פ"ד הי"ב.