ספריית חב"ד ליובאוויטש

רי

דרכיך ה' הודיעני (ו)אורחותיך [למדני]. פירוש, כי יש דרך ונתיב. כי דרך הוא [דרך] כבושה שכל העולם הולכים בה, והוא דרך הטבע, והוא העמדה של עולם. ונתיב הוא שאין הולכים בה כל אדם, רק לפעמים, שהוא אינו דרך הטבע, שאינו מגולה לכל. ובימות המשיח יתגלה הנתיב, ע"ד שנאמר עוד ישבו זקנים וזקנות (וכל) ואיש משענתו בידו מרוב ימים, פירוש כי יהיו במדריגת זקנה, וכתיב בישישים חכמה. ואיש משענתו, הוא העמדה, ר"ל שיהיה העמדה להם (מדריגת) [מדרגות] זקנה, שיתגלה הנתיב החכמה, וזו יהיה להם העמדה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קצד (רד)

דרכיך ה' גו' – תהלים כה, ד. כי יש דרך ונתיב – ראה זח"א קצז, ב והמפרשים שם. דרך הוא כבושה כו' – זח"ב רטו, א. זח"ג פח, א. עוד ישבו גו' – זכריה ח, ד. בישישים חכמה – איוב יב, יב. הנתיב החכמה – פרדס רמונים שכ"ג ספי"ד ערך נתיבות.

-----  הערות וציונים  -----

הובא עם ביאור באוה"ת להצ"צ פ' שלח ע' תקצו – ז.

דרך הוא דרך כבושה – ראה סי' רלא ורנב.