ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריא

סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם. פירוש הפסוק כך הוא. כי ידוע מהו אוצר המלך, כי בודאי כסף וזהב אינו נקרא אוצר של מלך, כי מה נחשב לו, אלא אוצר של המלך הוא דהיינו אוצר נקרא שאין שום דבר חשוב ממנו. ומהו אוצר של המלך, הוא היראה, שכל המדינות יראים ממנו. והוא התענוג שלו, שאין לו תענוג יותר גדול מזה. וזהו פי' הפסוק יראת ה' היא אוצרו, שהיראה היא עיקר האוצר. ופי' יראת ה' היא היראה הרוממות, ולא יראת העונש. כי יראה הרוממות הוא שהוא ירא מפני המלך מפני הבושה, כי יש לו בושת גדול להתקרב אל המלך מפני גדולת המלך, שהוא מלך גדול ונורא. ומחמת זה אוהב את המלך ביותר, שאף שהמלך גדול ונורא מאוד אעפי"כ משגיח על כל בני המדינה להספיק צרכם, רק שהוא בוש להתקרב אליו מפני גדולתו ורוממותו. אבל יראת עונש אינו כן. כי היראה הזאת גורמת להתרחק מן המלך, רק מה חילוק יש שהוא ירא מן המלך מחמת העונש, או יראת מה שהוא ירא מן הדוב או מן שאר חיות. כי כמו שיראת הדוב גורם לו להתרחק ממנו, כי ירא לנפשו שלא ימיתנו, כן יראת העונש מן הש"י גורם התרחקות ממנו כי ירא לגשת אליו פן יענישוהו.

ונחזור לענין פי' הפסוק סוד ה' ליראיו. ר"ל (כאן חסר איזה ענין) האוצר של הקדוש ברוך הוא. כי האוצר הוא בסוד, והיכן הוא האוצר, ליראיו, ר"ל באנשים שיראים מן הקדוש ברוך הוא [הוא אוצר שלו ית', כי האוצר של הקב"ה] הוא היראה כנזכר. ובריתו להודיעם, מלת להודיע"ם לשון התקשרות, לשון והאדם יד"ע את חוה, פירוש להתקשרם ולהתחברם אל הקב"ה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א ע, ב

סוד ה' ליראיו גו' – תהלים כה, יד. יראת ה' היא אוצרו – ישעיה לג, ו. יראת הרוממות כו' – ראה זח"א יא, ד. רמב"ם הלכות יסוה"ת פ"ב ה"ב ושם פ"ד הי"ב. דרשות הר"ן דרוש העשירי. אוה"ח בראשית א, א אופן ז. והאדם יד"ע את חוה – בראשית ד, א. ראה תקו"ז תס"ט צט, א.

-----  הערות וציונים  -----

אוצר של המלך הוא היראה כו' – ראה סי' סז.

שהוא ירא מפני המלך מפני הבושה כו' – להעיר מהלכות יסוה"ת פ"ד הי"ב. וראה לעיל סי' קסה.

אבל יראת עונש כו' – ראה סי' קס. רג"כ לעיל סי' קלג.