ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריג

מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. פי' מה שהיה הצפון הטוב, ר"ל שצמצם הטוב, והוא ליראיך, כי הצמצום שורש היראה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

כתבי קודש לב, א.

מה רב טובך גו' – תהלים לא, כ.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' שלד.

הצמצום שורש היראה – ראה סי' קיד ד"ה והנה.