ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריד

יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו. ר"ל כמו אי"ן, מדת אין מחסור ליראיו, וביראה תזכו למדת אי"ןה.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א כד, א. כתבי קודש לב, א.

יראו את ה' גו' – תהלים לד, י.

-----  שולי הגליון  -----

ה) נ"א בכתבי קודש (ושם בשם אלקי ר' מענדל מטרוצק): יראו את ה' קדושיו כי אין מחסור ליראיו. פי' אתם קדושים המתקדשים עצמם צריכין להרגיל עצמם ביראה הרוממות, כי אין מחסור, ר"ל כי מדת אין עדיין מחסור ליראיו, וביראה תזכ"ו למדת אין.

-----  הערות וציונים  -----

להעיר מסי' שלד.

וביראה תזכו למדת אי"ן – ראה סי' קצ.