ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטו

חסד ה' מלאה הארץ. ר"ל באמת הוא חסד גדול שה' מלאה [כל] הארץ, כלומר בעולם השפל הזה. [שלכן המינים אומרים שאין הקב"ה משגיח על עולם השפל הזה, אבל באמת הוא משגיח עלינו בכל עת, והוא חסד גדול שלו שמלך גדול כמוהו ישגיח על עולם השפל הזה]. וסברת המינים נדחה, כי לפי סברתם שאין כבודו להשגיח בעולם השפל הזה, אבל בהשמים הוא משגיח לפי סברתם כי שם כבודו. ובאמת שאפילו בשמים אין כבודו להשגיח לפי [גודל] רוממותו יתברך. וזש"ה ה' בהשמים חסדך, כלומר אפילו מה שמשגיח בהשמים נמי רק על פי חסדו [יתברך], אבל לא עפ"י כבודו יתברך.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

מדל"י סי' קצה (רה)

חסד ה' מלאה הארץ – תהלים לג, ה. וסברת המינים כו' – ראה רמב"ם פיה"מ סנהדרין הקדמת פ"י ביסוד העשירי. מו"נ ח"ג פי"ז. ספר העיקרים מ"ג פי"ח. גבורות ה' למהר"ל פמ"ז. ה' בהשמים חסדך – תהלים לו, ו.

-----  הערות וציונים  -----

ראה סי' רפא ד"ה כי דוד.

שלכן המינים כו' – ראה סי' צז ד"ה והנה הקב"ה. רג"כ סי' עו והנה משה רבינו.