ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטז

בדבר ה' שמים נעשו. כי בדיבור מרומז שם אדנ"י, והאדם בכל דבריו צריך שיהיה במחשבתו שם הוי"ה ב"ה, (ומיוחד) [ומיחד שם] הוי"ה בדיבור, דהיינו [נ"א: וזה] יחוד קב"ה ושכינתיה. וזהו בדבר ה', דהיינו אם בדיבור של אדם הוא הוי"ה, דהיינו שהשם הוי"ה ב"ה במחשבתו, אז שמים נעשו, כי בדבריו בורא שמים.


-----  מקורות ומראה מקומות  -----

אוה"א לו, א. כתבי קודש כב, ב. שמועה טובה נו, ב.

בדבר ה' שמים נעשו – תהלים לג, ו. בדיבור מרומז שם אד' – זח"ג רכח, א. תקו"ז ב סע"ב. ומיוחד הוי"ה בדיבור – זח"ג רכח, א. שם רכט, א. דהיינו יחוד קב"ה ושכינתיה – ראה תקו"ז ג, ב.

-----  הערות וציונים  -----

ראה לקו"י סי' סה (הובא בכש"ט סי' יט). ולהעיר מלעיל סי' קעט-ב.

בדיבור מרומז שם אד' – ראה אוה"א כא, ב הדיבור נקרא אד' ע"ש אם רוצה לצוות לעבד צריך שיהיה ע"י הדיבור, וכן אדנות רומז על הדיבור.